katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

|

TERMINARZ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2021 roku

 

ISTOTNE TERMINY PRZED EGZAMINEM:

 • do 30 września 2020 r. – złożenie deklaracji:
  a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty,
  b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym,

 • do 15 października 2020 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

 • do 25 listopada 2020 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji,

 • do 25 lutego 2021 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach:
  a) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

  b) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym,
 • do 10 maja 2021 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych.

 

TERMIN GŁÓWNY EGZAMINU:

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

TERMIN DODATKOWY EGZAMINU:

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

TERMINARZ PODANIA WYNIKÓW:

 • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 2 lipca 2021 r.
 • Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 8 lipca 2021 r.
 • Termin wydania zaświadczeń  zdającym: 9 lipca 2021 r.


WIĘCEJ NA STRONIE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/