katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11 z siedzibą w Olsztynie, zwana dalej Administratorem.
 2. U Administratora, o którym mowa w p. 1 wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: listownie na adres: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11, 10-456 Olsztyn lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: szkol.swietarodzina@tlen.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przyjętym celem.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora; podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 7. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. Świętej Rodziny w Olsztynie


 

 

 

KLAUZULA   INFORMACYJNA   O   MONITORINGU

 

OBIEKT I TEREN MONITOROWANY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie. Z Administratorem można się skontaktować listownie: Kard. S. Wyszyńskiego 11, 10-456 Olsztyn; e-mailowo: szkol.swietarodzina@tlen.pl; telefonicznie: 89 5333844.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie możliwy jest listownie na adres: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny, ul. Kard. Wyszyńskiego 11, 10-456 Olsztyn lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: szkol.swietarodzina@tlen.pl
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane są w celu prowadzenia działań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane są w okresie 7/14 dni, a po tym terminie – zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma: prawo dostępu do swoich danych; prawo usunięcia danych jej dotyczących; prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez określony czas; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz w celu ochrony osób i mienia znajdujących się na terenie monitorowanym. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren budynku oraz obszaru wokół placówki.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.

Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. Świętej Rodziny w Olsztynie