katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Rada rodziców

RADA  RODZICÓW  rok szk. 2023/2024

przewodniczący: p. Krzysztof Kozłowski
w-ce przewodnicząca: p. Agnieszka Kowalewska
skarbnik: p. Marta Rybaczyk
sekretarz: p. Joanna Zamora-Karpiej


Wraz z rozwojem naszej szkoły powstała Rada Rodziców.
W jej skład wchodzą rodzice uczniów z każdej klasy.
Rada Rodziców we wrześniu powołuje zarząd,
który kieruje jej pracami przez cały rok.
Od samego początku rodzice całym sercem wspierają
inicjatywy organu prowadzącego szkołę – Stowarzyszenia
Świętej Rodziny, mając na uwadze, że przyczyniają się
do prężnego rozwoju placówki.