katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

REGULAMIN

 

ZWROTY PODRĘCZNIKÓW 

 1. Przygotowując podręczniki do zwrotu uczniowie i rodzice zobowiązani są zgodnie z regulaminem do uprzedniego, uważnego ich obejrzenia i rzetelnej oceny stopnia zużycia poszczególnych egzemplarzy,
  a w szczególności do:
  a)  usunięcia okładek, zwłaszcza zabrudzonych i zniszczonych. Czyste, foliowe okładki mogą zostać na podręczniku (bez nalepek z danymi ucznia);
  b)  wytarcia wszystkich zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń;
  c)  zwrócenia uwagi na czystość i estetykę książek – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie rozdarć);
  d)  sprawdzenia obecności płyty, jeśli była dołączona do podręcznika;
  e)  sprawdzenia obecności podpisu ucznia – obecnego użytkownika we właściwym miejscu podręcznika
  (zazwyczaj w tabeli na wewnętrznej stronie okładki).
 2. Podręczniki zagubione lub zniszczone w stopniu znacznym, nieodwracalnym należy odpowiednio wcześniej odkupić – przed wyznaczonym terminem zwrotu (!).
 3. Komplet podręczników należy włożyć do reklamówki i dołączyć na zewnątrz kartkę z danymi ucznia: imię i nazwisko, klasa.
 4. Nie będą przyjmowane zestawy:
  a)  w których brakuje określonych podręczników;
  b)  jeśli w momencie zwrotu stwierdzone zostaną znaczne uszkodzenia lub zużycie książek – wówczas wskazane egzemplarze należy niezwłocznie odkupić i ponownie zgłosić się z całym kompletem podręczników.
 5. Harmonogram zwrotu podawany jest w miesiącu czerwcu.

 

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. Świętej Rodziny
w Olsztynie

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
  • przeglądając w salach lekcyjnych (materiały wypożyczone do klasy).
 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni oraz dwie pozycje z materiałów multimedialnych (płyty, kasety) na okres jednego tygodnia. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów.

Zasady wypożyczeń podręczników określa „Regulamin korzystania przez uczniów z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”.

 1. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub też inny dokument ze zbiorów bibliotecznych zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej.
 3. Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę).
 4. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele i pracownicy) zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką.

 

 

Regulamin korzystania przez uczniów z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 w Katolickiej Szkole Podstawowej
im. Świętej Rodziny w Olsztynie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:
 2. zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 3. obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
 4. postępowanie w przypadku zniszczenia, zagubienia bądź niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 5. Użyte w regulaminie terminy oznaczają:
 6. szkoła – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie;
 7. biblioteka – biblioteka funkcjonująca w szkole;
 8. uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych;
 9. podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
 10. materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 11. materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;
 12. rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia;
 13. wychowawca klasy – wyznaczony przez dyrektora szkoły wychowawca danej klasy; nauczyciel nauczający danego przedmiotu;

 

Rozdział II

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych 

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe stanowiące własność szkoły.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
 3. Biblioteka/szkoła nieodpłatnie:
 4. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,
 5. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną poprzez linki na stronie internetowej szkoły,
 6. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu, materiały ćwiczeniowe lub je udostępnia.
 7. Dołączone do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itp. stanowią integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych
  i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.
 8. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
 9. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza, wychowawcę klasy oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 10. Na początku roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów, na podstawie stosownego protokołu, odbierają z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne
  w liczbie równej liczbie uczniów danej klasy.
 11. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
 12. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.

 

Rozdział III

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem 

 1. Uczeń zobowiązany jest szanować otrzymane podręczniki, zeszyty ćwiczeń lub materiały edukacyjne i dbać o ich wygląd estetyczny w trakcie nauki.
 2. Uczeń podpisuje podręczniki swoim imieniem i nazwiskiem w wyznaczonym do tego miejscu.
 3. Dzieci i ich rodzice zobowiązani są wraz z początkiem roku szkolnego do obłożenia okładkami foliowymi wszystkich książek, w celu zabezpieczenia ich przed zniszczeniem i zapewnienia trwałości użytkowania.
 4. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw w podręcznikach,
  skleić kartki, usunąć zabrudzenia, wymienić zniszczone okładki.
 5. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach
  i materiałach edukacyjnych. Dopuszcza się jedynie używania ołówka w celu zaznaczenia, np. pracy domowej.
 6. Wraz z końcem roku szkolnego uczeń powinien uporządkować podręczniki
  i materiały edukacyjne, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, podkleić kartki
  i ewentualnie zniszczoną okładkę, usunąć zabrudzenia, poplamienia, a następnie oddać nauczycielom poszczególnych przedmiotów wszystkie wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).
 7. Zagubienie płyty CD/VCD skutkuje koniecznością zakupienia przez rodziców
  i zwrotu nowego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 8. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zmienia szkołę na inną, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

 

Rozdział IV

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika 

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działania typu zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie, ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie nauczyciela przedmiotu uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest naprawić podręcznik  lub materiał edukacyjny.
 2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie i nie da się usunąć skutków tych naruszeń, np. trwałe poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek.
 3. Uczeń i jego rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników oraz materiałów edukacyjnych.
 4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, szkoła może żądać od rodziców ucznia zakupienia i zwrotu nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 5. W przypadku braku zwrotu nowego podręcznika w zamian za uszkodzony, zniszczony bądź niezwrócony podręcznik lub materiał edukacyjny, szkoła w porozumieniu
  z organem prowadzącym, może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe 

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
 3. Decyzje w kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.