katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Nowy obiekt szkoły

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020
numer umowy o dofinansowanie projektu RPWM.09.03.04-28-0045/17-02
nazwa projektu: „Rozbudowa infrastruktury kształcenia ogólnego
w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie”

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi: 828.870,92 zł

Współfinansowanie UE w kwocie: 828.870,92 zł