katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

 

Prowadzimy rekrutację kandydatów
na rok szkolny 2023/2024

 

JESTEŚMY  SZKOŁĄ  PUBLICZNĄ
NIE  POBIERAMY  CZESNEGO

 

Chcesz  uzyskać więcej informacji  —  ZADZWOŃ
89-533 38 44
797 002 324

 

Osoby zainteresowane rekrutacją proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły
telefonicznie: (89) 533-38-44       797 001 324
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkol.swietarodzina@tlen.pl

 

Nie jesteśmy objęci systemem rekrutacji elektronicznej. Zapisy do naszej szkoły odbywają się
w sposób tradycyjny i obejmują następujące etapy:
Etap 1.
Złożenie dokumentów wstępnych:

 • zgłoszenie kandydata na ucznia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania)
 • deklaracja zapisu z oświadczeniem o akceptacji katolickiego charakteru szkoły (druk do pobrania)

Prosimy, aby dokumenty były:

 • wypełnione we wszystkich polach,
 • podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych,
 • złożone w sekretariacie szkoły (pn – pt, godz. 7.00-15.00),   portierni   lub  skrzynce pocztowej
  (przy drzwiach wejściowych szkoły
  ).
– do 17 lutego 2023 r. – rodzice dzieci z Niepublicznego Przedszkola im. Świętej Rodziny –
– do 11 marca 2023 r. – rodzice dzieci z Olsztyna i okolic – NIE JESTEŚMY SZKOŁĄ OBWODOWĄ

 

Etap 2.
Spotkanie kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych z dyrekcją szkoły, księdzem
duszpasterzem i przedstawicielem organu prowadzącego:
– od 20 marca 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r. –
oraz uzupełnienie dokumentów      – do 8 maja 2023 r. –
 • O terminie rozmowy rodzice będą informowani tel przez sekretariat szkoły.
 • Rozmowy odbywają się zasadniczo w dniach roboczych.
 • Na rozmowę przynosimy zaświadczenie z parafii.

 

Etap 3.
Ogłoszenie kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
    – 16 maja 2023 r. –
 • O wynikach rekrutacji szkoła informuje telefonicznie przez sekretariat;
  nie publikuje ich na stronie internetowej.
 • Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą złożyć pisemne podanie o ponowne rozpatrzenie przyjęcia – wpisanie na listę rezerwową kandydatów do szkoły.
  Prośby będą rozpatrywane w przypadku zwolnienia się miejsca w oddziale. O wyniku ponownego rozpatrzenia prośby rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej

INFORMACJE OGÓLNE

 • Do klas I przyjmowane są:
  1. W pierwszej kolejności dzieci 7-letnie – objęte obowiązkiem szkolnym;
  2. Dzieci 6-letnie – jeśli są wolne miejsca oraz zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole oraz posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 • W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna weryfikuje zebraną dokumentację, przeprowadza rozmowę z kandydatem na ucznia i jego rodzicami/opiekunami prawnymi oraz decyduje o przyjęciu/nieprzyjęciu do szkoły.
 • Rekrutacja odbywa się w czterech etapach:
  1. Składanie dokumentów wstępnych;
  2. Rozmowa kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych z komisją rekrutacyjną – Dyrektorem Szkoły, Księdzem Duszpasterzem i przedstawicielem Stowarzyszenia Świętej Rodziny (organu prowadzącego szkołę);
  3. Składanie dokumentów dotyczących gotowości dziecka do nauki;
  4. Ogłoszenie kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

  ETAPY REKRUTACJI

  Etap 1. Składanie dokumentów wstępnych.

  • Sekretariat przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

  Etap 2. Rozmowa kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych z komisją rekrutacyjną.

  • Rozmowy odbywają się w dniach roboczych. Z przyczyn organizacyjnych rozmowy mogą być przeprowadzane również w soboty.
  • O terminie spotkań (dogodnym dla szkoły i rodziców) rodzice/opiekunowie prawni informowani są telefonicznie przez sekretariat szkoły.
  • Istnieje możliwość zmiany terminu spotkania z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu daty spotkania z sekretariatem szkoły.

  Etap 3. Składanie dokumentów dotyczących gotowości dziecka do nauki.

  • Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:
   • informacja o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej wystawiona przez przedszkole lub oddział przedszkolny,
   • w przypadku dzieci 6-letnich wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  • Sekretariat przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

  Etap 4. Ogłoszenie kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

  Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  • zgłoszenie kandydata na ucznia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania w sekretariacie szkoły),
  • deklaracja zapisu ucznia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem rodziców o akceptacji katolickiego charakteru szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły),
  • jedno zdjęcie legitymacyjne.
  • O wynikach rekrutacji szkoła informuje rodziców/opiekunów prawnych telefonicznie przez sekretariat; nie publikuje ich na stronie internetowej.
  • Rodzice/opiekunowie prawni dzieci nieprzyjętych do szkoły mogą złożyć pisemne podanie o ponowne rozpatrzenie przyjęcia kandydata – wpisanie na listę rezerwową kandydatów do szkoły. Prośby te będą rozpatrywane w przypadku zwolnienia się miejsca w oddziale. O wyniku ponownego rozpatrzenia prośby rodzice informowani są telefonicznie.

Regulamin rekrutacji uzupełniającej do wszystkich klas
– pierwszej i wyższych

INFORMACJE OGÓLNE

 • Szkoła prowadzi całoroczną rekrutację uzupełniającą – w przypadku wolnych miejsc w danej klasie.
 • Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają kandydaci, którzy wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi przeszli wcześniej wszystkie etapy rekrutacji do klasy pierwszej i zostali wpisani na listę rezerwową kandydatów do szkoły.
 • Rekrutacja kandydatów do klas I-VIII, którzy nie przeszli wcześniej rekrutacji odbywa się w trzech etapach:
  1. Składanie dokumentów;
  2. Rozmowa kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych z komisją rekrutacyjną – Dyrektorem Szkoły, Księdzem Duszpasterzem i przedstawicielem Stowarzyszenia Świętej Rodziny (organu prowadzącego szkołę);
  3. Ogłoszenie wyniku rekrutacji.
 • W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, która sprawdza zebraną dokumentację, wyznacza termin rozmowy i ustala wynik rekrutacji.

ETAPY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
dla kandydatów, którzy nie przeszli wcześniej rekrutacji do klasy pierwszej

Etap 1. Składanie dokumentów

 • Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:
  • zgłoszenie kandydata na ucznia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania w sekretariacie szkoły),
  • deklaracja zapisu ucznia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeniem rodziców o akceptacji katolickiego charakteru szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły),
  • wykaz ocen uzyskanych w danym roku szkolnym do momentu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
  • świadectwo z poprzedniej szkoły (do klas starszych niż kl. I),
  • jedno zdjęcie legitymacyjne.
 • Sekretariat przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Etap 2. Rozmowa kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych z komisją rekrutacyjną.

 • Rozmowy odbywają się w dniach roboczych. Z przyczyn organizacyjnych rozmowy mogą być przeprowadzane również w soboty.
 • O terminie spotkań (dogodnym dla szkoły i rodziców) rodzice/opiekunowie prawni informowani są telefonicznie przez sekretariat szkoły.
 • Istnieje możliwość zmiany terminu spotkania z ważnych powodów po wcześniejszym ustaleniu daty spotkania z sekretariatem szkoły.

Etap 3. Ogłoszenie wyniku postępowania rekrutacyjnego

 • O wynikach rekrutacji szkoła informuje rodziców/opiekunów prawnych telefonicznie przez sekretariat; nie publikuje ich na stronie internetowej.

Procedura odwoławcza

 • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o nieprzyjęciu dziecka do szkoły.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Jego decyzja jest ostateczna.