katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.zsk.olsztyn.pl/szkola/

Data publikacji strony: 2019-09-20; data ostatniej aktualizacji strony: 2024-02-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, brak alternatywy w postaci tekstu, brak ułatwień w percepcji treści).
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, nie ma pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych).
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji) – część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób słabowidzących i niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
 • W filmach  nie ma napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeśli potrzebujesz któregoś z nich w formie dostępnej, skontaktuj się z nami.
 • Brak mapy. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14.
 • Deklarację sporządzono samodzielnie, na podstawie samooceny

Skróty klawiszowe

Na tej stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do dyrektora szkoły Anny Kobarynki-Łysek:
e-meilowo: szkol.swietarodzina@tlen.pl
lub telefonicznie: +48 89 533-38-44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej (np. nr telefonu, e-mail),
 • wskazanie strony lub elementu strony (dokładny adres strony internetowej), której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do organu prowadzącego szkołę (Stowarzyszenia Świętej Rodziny w Olsztynie) pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ prowadzący: Stowarzyszenie Świętej Rodziny
 • Adres: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11
  10-457 Olsztyn
 • E-mail: szkol.swietarodzina@tlen.pl
 • Telefon: +48 608636330

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Budynek szkoły – ul. Kard. S. Wyszyńskiego 11, 10-457 Olsztyn:

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia główne: jedno od ul. Oleckiej, drugie od ul. Augustowskiej. Do wejścia od ul. Oleckiej i Wyszyńskiego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Do wejścia od ul. Augustowskiej znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od ul. Oleckiej i Wyszyńskiego.
 2. Portiernia znajduje się po lewej stronie wejścia od ul. Oleckiej i Wyszyńskiego.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się:
  – na parterze w tzw. części kancelaryjnej (wejście od ul. Oleckiej i Wyszyńskiego),
  – na parterze w tzw. części nowej (wejście od ul. Augustowskiej).
 1. Przed budynkiem od ul. Oleckiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. W budynku nie ma mobilnego tłumacza języka migowego.

 

Sala sportowa (Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej) – ul. Olecka 3, 10-674 Olsztyn:

 1. Dostęp do budynku znajduje się od ul. Oleckiej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
 2. Portiernia znajduje się po lewej stronie wejścia.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach sali. Poruszanie się między poziomami umożliwia winda.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na każdym poziomie sali.
 5. Przed budynkiem od ul. Oleckiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma mobilnego tłumacza języka migowego.