katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Szkoła Ucząca Się

 

 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie
uzyskała drugi certyfikat jakości w ramach Programu
„Szkoła Ucząca Się za lata 2019-2021”

 

Rok szkolny 2020/2021 był wyjątkowym czasem dla naszej szkolnej społeczności.
Z jednej strony spotkaliśmy się z ograniczeniami wynikającymi ze zdalnego nauczania,
z drugiej mieliśmy zaplanowane działania jako szkoła działająca kolejny rok w Klubie SUS.
Głównym naszym celem było zastosowanie w nauczaniu
metody rozwiązywania problemów (PBL – Problem Based Learning)
.
Mimo trudności udało nam się realizować zamierzenie,
stosowaliśmy PBL zarówno w nauczaniu zdalnym, jak i stacjonarnym.
Krótko o metodzie. Składa się z siedmiu etapów
(przygotowanie; dostrzeżenie problemu; rozpoznanie ograniczeń
i przeszkód w rozwiązaniu problemu; definiowanie kryterium dobrego rozwiązania;
gromadzenie informacji; zaproponowanie możliwych rozwiązań
i wybór rozwiązania zgodnego z kryteriami dobrego rozwiązania; prezentacja rozwiązania problemu;
podsumowanie, dyskusja nad rozwiązaniami).
Metoda ta jest uniwersalna i można zastosować ją do rozwiązywana problemów z różnych dziedzin.
Grono pedagogiczne Katolickiej Szkoły Podstawowej zorganizowało 10 czerwca 2021 r.
konferencję on-line dla szkół działających w Klubie SUS
.
Podzieliliśmy się naszą wiedzą i zdobytym doświadczeniem.
Podczas konferencji upowszechniającej dobre nauczanie
i profesjonalną współpracę nauczycieli w jego doskonaleniu,
podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami,
a także przedstawiliśmy nagrane przykłady z lekcji prowadzonych metodą PBL.
Konferencja spotkała się z dużym uznaniem uczestników.
W efekcie Szkoła otrzymała drugie już odznaczenie „Szkoły Uczącej Się za lata 2019-2021”.
Dziękujemy nauczycielom i uczniom za zaangażowanie się w zaplanowane działania i gratulujemy uzyskanego tytułu.

 

 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie
uzyskała w czerwcu 2019 r. certyfikat jakości
w ramach Programu
„Szkoła Ucząca Się za lata 2016-2018”

 

 

Jest to jeden z programów edukacyjnych organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). CEO to największa organizacja pozarządowa zajmującą się edukacją w Polsce. Od ponad 20 lat współpracuje ona z placówkami oświatowymi pomagając im podnosić jakość edukacji.

Szkoła Ucząca Się to ogólnopolski program, w którym uczestniczymy od roku 2015. W czerwcu 2019 r. CEO przyznało placówce tytuł „Szkoły Uczącej Się”. Dzięki programowi, w szkole zostały ujednolicone zasady prowadzenia lekcji – na każdej lekcji występują stałe punkty. Nauczyciele wymagają od uczniów tego, na co się wcześniej z nimi umówili. Podczas lekcji wychowankowie czują się bezpiecznie, bo wiedzą czego mogą się spodziewać. W „Szkole Uczącej Się” wszyscy mają jeden cel, rezygnujemy ze współzawodnictwa na rzecz współpracy. Współpracują zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Podczas trwania programu, jak i po jego zakończeniu, nauczyciele spotykają się regularnie w grupie wsparcia, co pozwala ściślej współpracować kadrze dydaktycznej.

Kontynuacją programu – mającą na celu utrwalenie i pogłębienie zmiany w szkole – jest członkostwo w Klubie Szkół Uczących Się (SUS). W Klubie nasza szkoła jest od września 2018 roku.

Ocenianie kształtujące – to sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się. Dzięki niemu nauczyciel może modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im w nauce.

W naszej szkole przez cztery lata uczyliśmy się stosować w praktyce nauczycielskiej pięć strategii:

  1. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.
  2. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań pokazujących, czy i jak uczniowie się uczą.
  3. Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają im widoczny postęp.
  4. Umożliwianie uczniom korzystania w procesie uczenia się z wiedzy
    i umiejętności koleżanek i kolegów.
  5. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami i podmiotami swojego procesu uczenia się.

 

 

Podczas Panelu Koleżeńskiego, który odbył się w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie 7 czerwca 2019 r. wykazaliśmy, że stosujemy strategię pierwszą i czwartą. W praktyce oznacza to, że zawsze podajemy uczniom cel lekcji oraz drogę dojścia do celu (kryteria), a także często organizujemy pracę w formach zespołowych (w parach lub grupach).

Obecnie – jako placówka należąca do Klubu Szkół Uczących Się – dążymy do podtrzymania i pogłębienia powstałych zmian w szkole. W naszej pracy szczególnie zależy nam, by uczniowie współpracowali ze sobą jak najczęściej. Widzimy jak współpraca uczniów na lekcji poprawia efektywność uczenia się.