katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ OGŁOSIŁO HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

CAŁOŚĆ INFORMACJI ODNAJDZIESZ NA:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

 

Skrócony harmonogram rekrutacji

 1.   17 maja – 21 czerwca 2021r. – należy złożyć wniosek wraz z dokumentami (do 31 maja: do szkół
  i oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, przygotowania wojskowego itp.)
 2.   25 czerwca – 14 lipca 2021r. – należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (mogą być kopie)
 3.   22 lipca 2021r. – publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 4.   23 lipca – 30 lipca 2021r. – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia przez dostarczenie do szkoły oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egz.
 5.   2 sierpnia 2021r. – publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać:

 • od 17 maja do 21 czerwca br. – termin na złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku
  o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

 • od 25 czerwca do 14 lipca br. – termin na uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Od 17 do 31 maja br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną
22 lipca 2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 23 do 30 lipca br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły
w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.
Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.