katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ogłosił
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
(30 stycznia 2024 r.)

 

Skrócony harmonogram rekrutacji

 1.   20 maja – 19 czerwca 2024r. – należy złożyć wniosek wraz z dokumentami (do 29 maja: do szkół
  i oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, przygotowania wojskowego itp.)
 2.  do 8 lipca 2024r. – należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (mogą być kopie)
 3.   10 lipca 2024r. – publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 4.   21 czerwca – 15 lipca 2024r. – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia przez dostarczenie do szkoły oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egz.
 5.   16 lipca 2024r. – publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać:

 • od 20 maja do 19 czerwca br. – termin na złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku
  o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

 •  do 8 lipca br. – termin na uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Od 20 do 29 maja br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną
10 lipca 2024 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 21 czerwca do 15 lipca br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 16 lipca 2024 r.