katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

PROCEDURY COVID-19

Zarządzenie nr 1/2020/2021

Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

z dnia 26.08.2020 r.

w sprawie sposobu realizacji zadań Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. Świętej Rodziny w Olsztynie w czasie epidemii

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie zwanej dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021, na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”.

§ 2

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły:
  • w formie elektronicznej na adres szkol.swietarodzina@tlen.pl,
  • telefonicznie pod numerami 895333844, 797002324,
  • bezpośrednio – koniecznie po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, terminu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami:
  • zdalnie, korzystając ze szkolnej poczty elektronicznej: szkol.swietarodzina@tlen.pl,
  • telefonicznie pod numerami 895333844, 797002325,
  • bezpośrednio – na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu i miejsca spotkania.
 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w poniedziałki i czwartki, w godz. od 8.00 do 11.00

§ 3

Organizacja działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych. Dotyczy to uczniów, rodziców, pracowników i interesantów.
 2. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 3. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające: pouczenia, jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia; numery telefonów instytucji, z którymi należy się kontaktować; a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
 4. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia, rodzica, żywienia) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
 5. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 6. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania z instrukcją prawidłowego odkażania rąk.
 7. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania uczniowie obowiązkowo myją ręce. Dodatkowo w salach kl. IV-VIII, gdzie odbywają się zajęcia w trybie rotacyjnym, dyżurujący nauczyciel wyciera blaty stołów bezpiecznymi środkami dezynfekującymi.
 8. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi firmy sprzątającej.
 9. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w pokoju pielęgniarki pod opieką osoby wskazanej przez dyrektora do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 10. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów, które zapewnią szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
 11. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

§ 4

Strefa rodzica

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do strefy rodzica i oznaczone są tabliczką „strefa rodzica”.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica może przebywać:
  • nie więcej niż 10 osób w korytarzu łączącym budynek szkolny z budynkiem plebanii,
  • nie więcej niż 6 osób w szatni uczniów kl. I-III, w czasie przyprowadzania dziecka do szkoły.
 3. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 5. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-4.

§ 5

Strefa ucznia

 1. Pomieszczenia, w których uczniowie przebywają na zajęciach lub przerwach należą do strefy ucznia. Są to:
  • sale zajęć,
  • korytarze szkolne,
  • szatnie,
  • jadalnia.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza danymi uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię, salę lekcyjną, łazienki i część korytarza szkolnego. Jedynie pracownia chemiczna, fizyczna i biologiczna będzie rotacyjna z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 5. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są dokładnie umyć ręce.
 6. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 7. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 8. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych, oprócz przerwy śniadaniowej, przebywają w wyznaczonej części korytarza szkolnego lub na powietrzu w wyznaczonej części podwórka.
 9. Wychowawcy klas w uzgodnieniu z rodzicami ustalają dla każdego oddziału zasady spożywania drugiego śniadania, a także zasady przechowywania oraz używania podręczników i przyborów szkolnych.
 10. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu, w sali gimnastycznej lub na basenie.
 11. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 12. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów.

§ 6

Pozadydaktyczne pomieszczenia szkolne i zajęcia pozalekcyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału.
 2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 7 uczniów.
 3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
 4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny w bibliotece szkolnej.
 5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.
 6. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy rodziców i opiekunów.
 7. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej”.
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów, realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

§ 7

Strefa żywienia

 1. Pomieszczenia należące do jadalni i zmywalni należą do strefy żywienia i oznaczone są tabliczką „strefa żywienia”.
 2. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 3. Obiady wydawane są wg sporządzonego harmonogramu.
 4. W jadalni mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków oraz pracownicy obsługi i nauczyciele wyznaczeni do wydawania posiłków i opieki nad uczniami.
 5. Przed wejściem do jadalni uczniowie myją ręce.
 6. W jadalni dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 7. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r.

Dyrektor Szkoły
Anna Kobarynka-Łysek