katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

CELE DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

CELE DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

Orientacja zawodowa w klasach I–VI szkoły podstawowej polega na:
  • poznawaniu własnych zasobów;
  • zapoznaniu uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy;
  • rozwijaniu pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji;
  • stwarzaniu sytuacji edukacyjnych, wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień.

 

Orientacja zawodowa w klasach VII–VIII szkoły podstawowej polega na:
  • wspieraniu uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

 

Orientacja zawodowa i doradztwo zawodowe realizowane są w następujących formach:
  • w trakcie bieżącej pracy z uczniami, prowadzonej przez nauczycieli i wychowawców na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
  • podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym, prowadzonych przez doradcę zawodowego, które wynikają z ramowych planów nauczania (kl. vii-viii);
  • w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego lub innych specjalistów, wychowawców, nauczycieli;
  • podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole lub poza nią (np. spotkania z przedstawicielami zawodów, udział w targach edukacyjnych, festiwalu zawodów, w wizytach zawodoznawczych w zakładach pracy).