katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

|

TERMINARZ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2020 roku

 

ISTOTNE TERMINY PRZED EGZAMINEM:

  • do 30 września 2019 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym,

  • do 15 października 2019 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

  • do 25 listopada 2019 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji

  • do 21 stycznia 2020 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach,

  • do 7 kwietnia 2020 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów konkursów/olimpiad przedmiotowych.

 

TERMIN GŁÓWNY EGZAMINU:

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

TERMIN DODATKOWY EGZAMINU:

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

TERMINARZ PODANIA WYNIKÓW:

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: do 31 lipca 2020 r.
  • Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: do 31 lipca 2020 r.
  • Termin wydania zaświadczeń  zdającym: 31 lipca 2020 r.


WIĘCEJ NA STRONIE:
https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/aktualnosci/2020/harmonogram/aktualizacja/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf