katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Procedury

|

PROCEDURY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2020 roku

* Przypominamy, że uczeń szkoły podstawowej przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z poniżej wymienionych języków:

 • angielskiego,

 • francuskiego,

 • hiszpańskiego,

 • niemieckiego,

 • rosyjskiego,

 • ukraińskiego

 • włoskiego.

|

* Ósmoklasista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

|

* STANDARDOWY CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

 • język polski – 120 minut

 • matematyka – 100 minut

 • język obcy nowożytny – 90 minut

|

* PRZEDŁUŻONY CZAS WYNIKAJĄCY Z POSIADANEGO ORZECZENIA:
 • język polski – do 180 minut
 • matematyka – do 150 minut
 • język obcy nowożytny – do 135 minut

|

* Podczas egzaminu ósmoklasisty uczeń MOŻE MIEĆ ze sobą WYŁĄCZNIE:

 • przybory do pisania, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem,

 • w przypadku testu z matematyki również linijkę.

|

WAŻNE: na egzaminie nie można korzystać zarówno z kalkulatora, jak i ze słowników.

|

UWAGA:
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Więcej na Stronach:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190826%20E8%20Informacja%20o%20sposobie%20organizacji%20i%20przeprowadzania%202019_2020.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis