katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

RODO

 

 

KLAUZULA   INFORMACYJNA   O   MONITORINGU

 

OBIEKT I TEREN MONITOROWANY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie. Z Administratorem można się skontaktować listownie: Kard. S. Wyszyńskiego 11, 10-456 Olsztyn; e-mailowo: szkol.swietarodzina@tlen.pl; telefonicznie: 89 5333844.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie możliwy jest listownie na adres: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny, ul. Kard. Wyszyńskiego 11, 10-456 Olsztyn lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: szkol.swietarodzina@tlen.pl
  3. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane są w celu prowadzenia działań wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
  4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane są w okresie 7/14 dni, a po tym terminie – zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma: prawo dostępu do swoich danych; prawo usunięcia danych jej dotyczących; prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez określony czas; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz w celu ochrony osób i mienia znajdujących się na terenie monitorowanym. Oznacza to, że rejestracja wizerunku w systemie monitoringu jest konieczna w przypadku wejścia na teren budynku oraz obszaru wokół placówki.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.

Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. Świętej Rodziny w Olsztynie