katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Rada rodziców

RADA  RODZICÓW  rok szk. 2018/2019

przewodniczący:  p. Krzysztof  Kozłowski
z-ca przewodniczącego:  p. Jolanta Piotrowska
skarbnik: p. Karolina Felska
sekretarz: p. Urszula Klimaszewska

Wraz z rozwojem naszej szkoły powstała Rada Rodziców. W jej skład wchodzą rodzice uczniów z każdej klasy. Rada Rodziców we wrześniu powołuje zarząd, który kieruje jej pracami przez cały rok. Od samego początku rodzice całym sercem wspierali inicjatywy Stowarzyszenia mając na uwadze to, że przyczyniają się do szybkiego rozwoju szkoły.