katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Rada rodziców

RADA  RODZICÓW  rok szk. 2019/2020

przewodniczący:  p. Krzysztof  Kozłowski
z-ca przewodniczącego: p. Anna Olszewska
skarbnik: p. Urszula Klimaszewska
sekretarz: p. Katarzyna Żebrowska-Gieszczyńska

Wraz z rozwojem naszej szkoły powstała Rada Rodziców. W jej skład wchodzą rodzice uczniów z każdej klasy. Rada Rodziców we wrześniu powołuje zarząd, który kieruje jej pracami przez cały rok. Od samego początku rodzice całym sercem wspierali inicjatywy Stowarzyszenia mając na uwadze to, że przyczyniają się do szybkiego rozwoju szkoły.