x

TECHNIKOLUDEK

To ogólnopolski projekt edukacyjny dla przedszkoli oraz szkół podstawowych ( klasy 1-3), który jest kontynuacją zeszłorocznego projektu będącego odpowiedzią na realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2020/21, którym było „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych” zwanym wcześniej „Technikoludek czyli przedszkolak w świecie technologii”

Głównym celem projektu jest wprowadzenie dziecka w świat technologii, wartości, piękna  oraz zdrowia. Tym samym projekt włącza się w nowe wytyczne MEN na rok 2021/22, którymi są :

  1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

oraz

  1. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19         w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi         i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Działania projektu rozwijane będą  poprzez realizację każdego miesiąca minimum jednego z pośród trzech zadań, ściśle związanych zarówno z narzędziami informatycznymi, jak również pracą własną dzieci.

Przykładowymi zadaniami są: uroczyste obchodzenie Dnia Edukacji Narodowej, międzynarodowego Dnia pisania listów czy też  Dnia wynalazcy. Innymi zadaniami są: stworzenie pomocy dydaktycznych z zakresu programowania przez nauczycieli, nagranie filmików z udziałem dzieci na Boże Narodzenie,  spotkanie z babciami i dziadkami – rozmowa na temat życia codziennego starszego pokolenia w przeszłości, w tym poznanie nowinek technologicznych z ich dzieciństwa, robienie zdjęć przez dzieci, tworzenie prac plastycznych, wykonywanie albumów. Ponadto organizacja uroczystości takich jak : Dzień radia,  Dzień Ziemi, Dzień Rodziny,  Światowy dzień uśmiechu,  Pierwszy dzień wiosny.

Poprzez te działania chcemy kształtować osobowość przedszkolaka, który będzie świadomy zagrożeń, jakie mogą nieść nowoczesne technologie ale również, który chętnie będzie korzystał z dóbr technologicznych, nie zapominając o dostrzeganiu piękna otaczającego świata. Ponadto chcemy uwrażliwić rodziców na różne zagrożenia czyhające na dzieci w sieci, jak również zwrócić uwagę na rozwój mowy dziecka w okresie przedszkolnym.