x

STANDARDY OCHRONY UCZNIÓW

w Niepublicznym Przedszkolu im. Świętej Rodziny w Olsztynie

PREAMBUŁA

§1

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im;

do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk10, 13)

 1. Godność każdego człowieka, a szczególnie dziecka, objawiona w Ewangelii i strzeżona przez prawo kościelne i państwowe, stanowi źródło i gwarancję bezpieczeństwa każdego dziecka przebywającego w przedszkolu. Działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie, w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności i miłości bliźniego, jest dla nas szczególnym priorytetem. Wszyscy pracownicy naszego przedszkola są świadomi, że dzieci są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, z należnymi prawami i przysługującą im godnością. Dla wychowawców fundamentalne jest przesłanie Jezusa o ogromnej wartości przyjmowania wszystkich najmniejszych w Jego Imię. Jezus wskazuje dzieci jako wzór do naśladowania. Ich prostota i niewinność to przykład dla każdego ucznia Chrystusa (por. Łk9, 46-50).
 2. Przyjmujemy moralną i prawną odpowiedzialność za ochronę wszystkich naszych dzieci i promowanie ich dobra. Pragniemy zapewnić im bezpieczne i przyjazne środowisko, w którym będą czuć się szanowani i doceniani w swoich działaniach. Opieka nad dziećmi obejmuje troskę o ich integralny i pełny rozwój, dobro duchowe, intelektualne, psychiczne i fizyczne. Zgodnie z zasadami etyki i moralności chrześcijańskiej niedopuszczalne jest stosowanie przez członków personelu przedszkola wobec dziecka przemocy, agresji, dyskryminacji i nietolerancji w jakiejkolwiek formie. Chcemy zapobiegać krzywdzie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zachęca nas do tego Ewangelia, która ukazuje godność każdego człowieka jako kochanego przez Boga dziecka Bożego.
 3. Niniejszy dokument określa normy i zasady sprzyjające budowaniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego dzieciom. Pozwala on na monitorowanie i eliminowanie wszelkich zagrożeń, które zakłócałyby ich dobrostan duchowy, psychiczny i fizyczny. Bezpieczeństwo i ochrona przed wszelkimi formami przemocy, a zwłaszcza naruszania intymności i nietykalności cielesnej, są szczególnymi przedmiotami troski wszystkich pracowników przedszkola. Opisane w dokumencie standardy ochrony małoletnich opierają się na aktualnym ustawodawstwie prawa państwowego. Uwzględniają również normy i przepisy prawa kościelnego.
 4. Podstawy prawne standardów ochrony dzieci:
  1. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
  3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
  4. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw;
  5. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich;
  6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
  7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
  8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;
  9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  10. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

Standard I POLITYKA

Przedszkole opracowało, przyjęło i wdrożyło do realizacji „Standardy Ochrony Małoletnich”, które określają:

 1. Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.
 2. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich.
 3. Zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
 4. Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
 5. Zasady przeglądu i aktualizacji Standardów.
 6. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania Standardów, zasady przygotowania personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności.
 7. Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim Standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.
 8. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia.
 9. Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 10. Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone.
 11. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet.
 12. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie.
 13. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

 

Standard II PERSONEL

Przedszkole stosuje zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, regularnie szkoli personel ze Standardów.

Standard III PROCEDURY

Przedszkole wdrożyło i stosuje procedury interwencyjne, które znane są i udostępnione całemu personelowi. Każdy pracownik wie, komu należy zgłosić informację o krzywdzeniu małoletniego i kto jest odpowiedzialny za działania interwencyjne. Każdemu pracownikowi przedszkola udostępnione są dane kontaktowe do lokalnych instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i interwencję w przypadku krzywdzenia małoletnich.

 

Standard IV MONITORING

Przedszkole przynajmniej raz na 2 lata monitoruje i w razie konieczności ewaluuje zapisy Standardów, konsultując się z personelem, uczniami i rodzicami oraz aktualizując zapisy zgodnie z przepisami prawa.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:
  1. zwrócenie uwagi personelu przedszkola, rodziców i podmiotów współpracujących na konieczność podejmowania wzmożonych działań na rzecz ochrony małoletnich wychowanków przed krzywdzeniem;
  2. określenie zakresu obowiązków przedstawicieli przedszkola w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony uczniów przed krzywdzeniem;
  3. wypracowanie adekwatnej procedury do wykorzystania podczas interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich;
  4. wprowadzenie wzmożonej działalności profilaktyczno–wychowawczej w zakresie zapewnienia ochrony wychowanków przed przemocą.
 2. Personel przedszkola w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia małoletniego, monitoruje sytuację i dobrostan małoletniego oraz stosuje zasady określone w Standardach.
 3. Niedopuszczalne jest stosowanie przez personel wobec małoletniego jakiejkolwiek formy przemocy.
 4. Ze Standardami zapoznawany jest cały personel przedszkola, a także małoletni i ich rodzice/opiekunowie prawni, zgodnie z procedurami określonymi w treści Standardów.
 5. Dyrektor przedszkola wyznacza stanowisko koordynatora jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji Standardów, reagowanie na sygnały ich naruszenia, ewaluowanie, modyfikowanie zapisów Standardów i prowadzenie rejestru interwencji i zgłoszeń.
 6. Dyrektor powołuje zespół ds. ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.

 

Rozdział I

Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu.

 

 1. Standardem jest rekrutacja pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych odbywająca się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji, a pracodawca dąży do jak najlepszej weryfikacji kwalifikacji kandydatów.
 2. Przedszkole dba, aby osoby w niej zatrudnione – zarówno pracownicy pedagogiczni, jak i niepedagogiczni oraz stażyści, praktykanci, wolontariusze, edukatorzy, trenerzy, animatorzy i inni wykonujący czynności wychowawczo-edukacyjne lub opiekuńcze z małoletnimi na terenie przedszkola posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz nie stanowiły dla nich zagrożenia.
 3. W każdym przypadku przedszkole musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez nią zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia, tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
 4. Zgodnie z art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich dyrektor przed zawarciem umowy sprawdza kandydata w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Sprawdzenie w rejestrze sprawców dokumentuje się wydrukiem informacji zwrotnej wygenerowanej z Rejestru, a figurowanie w Rejestrze wyklucza możliwość zatrudnienia kandydata.
 5. Dyrektor jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej na stanowisko pedagogiczne zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione w przepisach prawa obcego.
 6. Osoba, z którą ma być nawiązany stosunek pracy, składa oświadczenie o posiadaniu przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z praw publicznych, o niekaralności oraz o toczących się wobec niej postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych (zał. nr 3).
 7. Oświadczenia, wydruki z rejestrów i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dołączane są do części akt osobowych pracownika lub do dokumentacji stażystów, praktykantów, wolontariuszy, edukatorów, trenerów, animatorów i innych wykonywujących czynności wychowawczo-edukacyjne lub opiekuńcze z małoletnimi na terenie przedszkola.

 

Rozdział II

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich.

 
W przedszkolu zostały wprowadzone jasne zasady zachowania się osób dorosłych wobec dzieci. W myśl słów Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt25,40b)

 

 1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi a personelem przedszkola jest działanie dla dobra wychowanka, z poszanowaniem jego godności, z uwzględnieniem jego emocji i potrzeb oraz w jego najlepszym interesie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Personel działa wyłącznie w ramach obowiązującego prawa powszechnego, przepisów wewnętrznych przedszkola oraz swoich uprawnień i kompetencji.
 3. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych), stażystów, praktykantów, wolontariuszy, edukatorów, trenerów, animatorów i innych wykonujących czynności wychowawczo-edukacyjne lub opiekuńcze z małoletnimi na terenie przedszkola.
 4. Personel jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z wychowankami i każdorazowego rozważenia, czy reakcja, komunikat bądź działanie wobec wychowanka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych wychowanków.
 5. Personel jest zobowiązany do działania w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji swojego zachowania.
 6. Podstawowe zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem przedszkola obejmują w szczególności:

Komunikacja z dziećmi

 • W komunikacji z dziećmi zachowuj cierpliwość i szacunek.
 • Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.
 • Komunikując się z dzieckiem uwzględniaj jego ewentualną niepełnosprawność lub specjalne potrzeby edukacyjne.
 • Nie wolno ci zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka. Nie wolno ci krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.
 • Nie wolno Ci ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci i rodziców. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
 • Jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z dzieckiem na osobności, zadbaj, aby być w zasięgu wzroku innych. Możesz też poprosić drugiego pracownika o obecność podczas takiej rozmowy.
 • Nie wolno Ci zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 • Zapewnij dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć Tobie lub innemu pracownikowi przedszkola i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i pomocy.

 

Działania z dziećmi

 • Doceniaj i szanuj wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuj i traktuj równo.
 • Unikaj faworyzowania dzieci.
 • Podejmując decyzje dotyczące dziecka, poinformuj je o tym i staraj się brać pod uwagę jego oczekiwania.
 • Szanuj prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, wyjaśnij mu to najszybciej jak to możliwe.
 • Nie wolno Ci utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli dyrektor przedszkola nie został o tym poinformowany, nie wyraził na to zgody i nie uzyskał zgód rodziców/opiekunów prawnych.
 • Nie wolno Ci proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w obecności dzieci.

 

Kontakt fizyczny z dziećmi

 • Słuchaj, obserwuj i bierz pod uwagę reakcję dziecka, pytaj je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie).
 • Nie wolno Ci bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka.
 • Nigdy nie dotykaj dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 • Zachowaj szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania.
 • Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze poinformuj o tym osobę odpowiedzialną i postąp zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
 • W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka unikaj innego niż niezbędnego kontaktu fizycznego z dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dotyczy to zwłaszcza: pomagania dziecku w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu i w korzystaniu z toalety.

 

Kontakty poza godzinami pracy

 • Co do zasady kontakt z dziećmi powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych lub wychowawczych.
 • Nie wolno Ci zapraszać dzieci do swojego miejsca zamieszkania ani spotykać się z nimi poza godzinami pracy. Obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e‑mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).
 • Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail służbowy).
 • Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, musisz poinformować o tym dyrektora, a rodzice/opiekunowie prawni dzieci muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.
 • Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.

 

Rozdział III

Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

 1. Na potrzeby Standardów opracowano procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
 2. Pracownik podejmujący interwencję w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego sporządza kartę zdarzeń zagrażających dobru małoletniego (zał. nr 1).
 3. Koordynator po otrzymaniu informacji o podejrzeniu krzywdzenia lub krzywdzeniu małoletniego sporządza protokół interwencji (zał. nr 5).
 4. Pracownicy, inne osoby, które powzięły informację o zagrożeniu skrzywdzeniem
  bądź skrzywdzeniu małoletniego, są zobowiązani do nieujawniania posiadanych informacji w związku z wykonywaną funkcją i powierzonymi zadaniami osobom nieuprawnionym.

 

Rozdział IV

Zasady i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”.

 1. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego koordynator zawiadamia dyrektora, który składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury realizując obowiązek wynikający z art. 304 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
 2. Dyrektor podejmuje niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa, o ile miało ono miejsce na terenie przedszkola.
 3. Jeśli dobro małoletniego jest zagrożone, koordynator zawiadamia sąd opiekuńczy, dokonując opisu zdarzenia uzasadniającego wszczęcie postępowania z urzędu.
 4. Realizacja procedury „Niebieskiej Karty” odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
 5. Dyrektor informuje rodziców/opiekunów prawnych małoletniego o obowiązku przedszkola zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura, policja, sąd opiekuńczy, bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).
 6. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice/opiekunowie prawni małoletniego, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować rodziców/opiekunów prawnych małoletniego na piśmie.

 

Rozdział V

Zasady przeglądu i aktualizacji Standardów.

 1. Standardy ochrony małoletnich obowiązujące w przedszkolu podlegają przeglądowi i ocenie raz na dwa lata.
 2. Przegląd i ocenę Standardów przeprowadza powołany przez dyrektora zespół ds. ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
 3. Przegląd i ocena Standardów polega na ustaleniu wypełniania przez Standardy wymogów przepisów prawa obowiązującego, a także poprzez monitorowanie i weryfikowanie procedur za pomocą badania ankietowego, przeprowadzonego wśród pracowników przedszkola (zał. nr 2).

 

Rozdział VI

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania Standardów, zasady przygotowania personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności.

 1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie personelu przedszkola do stosowania Standardów jest dyrektor przedszkola lub wyznaczony przez dyrektora koordynator.
 2. Dyrektor może także upoważnić do przygotowania personelu do stosowania Standardów wyznaczoną przez siebie osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbędną wiedzę obejmującą następujące zagadnienia:
  • rozpoznawanie symptomów krzywdzenia małoletnich,
  • procedury interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia małoletnich,
  • odpowiedzialność prawna pracowników przedszkola, zobowiązanych do podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia krzywdzenia małoletnich,
  • stosowanie procedury „Niebieskiej Karty”.
 3. Pracownicy nowo zatrudnieni w przedszkolu są zapoznawani ze Standardami w pierwszym tygodniu pracy.

 

 

Rozdział VII

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim Standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.

 1. Wszelkie procedury i dokumenty związane z wprowadzeniem Standardów są udostępniane małoletnim i ich rodzicom/opiekunom prawnym podczas zapoznawania i zobowiązania do stosowania. Dokumenty te można również znaleźć na stronie internetowej przedszkola.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni małoletnich zapoznawani są ze Standardami podczas zebrań z rodzicami, każdorazowo na początku roku szkolnego, przy czym pierwsze zapoznanie nastąpi niezwłocznie po opracowaniu i wprowadzeniu Standardów, nie później niż w ciągu 30 dni.
  Małoletni zapoznawani są ze Standardami w wersji skróconej podczas jednych z zajęć z wychowawcą realizowanych w miesiącu wrześniu każdego roku, przy czym pierwsze zapoznanie nastąpi niezwłocznie po opracowaniu i wprowadzeniu Standardów, nie później niż w ciągu 30 dni.

 

 

Rozdział VIII

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia.

 1. W przypadku podjęcia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że małoletni jest krzywdzony, pracownik ma obowiązek przekazania uzyskanej informacji do dyrektora, koordynatora i wychowawcy małoletniego.
 2. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor przedszkola powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca małoletniego, koordynator, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu małoletniego lub o małoletnim (dalej określani jako: zespół interwencyjny).
 3. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy małoletniemu na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga specjalnego oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.

 

Rozdział IX

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

 1. Każdy ujawniony lub zgłoszony incydent lub zdarzenie zagrażające dobru małoletniego, na temat którego przedszkole posiada wiedzę, zostają zaewidencjonowane w karcie zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 2. Dokumentację zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego przechowuje się w odrębnym skoroszycie zgodnie z instrukcją kancelaryjną w gabinecie dyrektora.

 

Rozdział X

Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone.

 1. Podstawową zasadą relacji między małoletnimi jest działanie z wzajemnym szacunkiem.
 2. Standardem jest tworzenie atmosfery życia przedszkolnego, które promuje tolerancję i poczucie odpowiedzialności za swoje zachowanie.
 3. Małoletni angażowani są w działania, w których mają możliwość aktywnego uczestniczenia, podejmowania współdziałania i rozwijania podejścia zespołowego, w tym kształtującego pozytywne relacje z rówieśnikami, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z rówieśnikami niepełnosprawnymi lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. W relacjach między małoletnimi wychowankami niedozwolone jest w szczególności:
  • stosowanie wobec jakiegokolwiek wychowanka przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, używanie wulgarnego, obraźliwego języka;
  • upokarzanie, obrażanie, znieważanie innych wychowanków;
  • zachowanie w sposób niestosowny, tj. używanie wulgarnych słów, gestów, żartów, kierowanie obraźliwych uwag;
  • stosowanie zastraszania i gróźb.

 

Rozdział XI

Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet.

 

 1. Przedszkole, posiadając dostęp do Internetu, jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 2. Infrastruktura sieciowa przedszkola zapewnia dostęp do Internetu personelowi na przeznaczonych do tego komputerach i innych urządzeniach elektronicznych.
 3. Na terenie przedszkola dostępna jest sieć wi-fi, zabezpieczona hasłem dostępu.

 

Rozdział XII

Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie.

 1. Przedszkole, zapewniając małoletnim dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 2. Na terenie przedszkola dostęp małoletniego do Internetu możliwy jest tylko pod nadzorem nauczyciela na zajęciach z wykorzystaniem przeznaczonych do tego komputerów i innych urządzeń elektronicznych.
 3. Przed zajęciami z wykorzystaniem przeznaczonych do tego komputerów i innych urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu nauczyciel wyłącza dostęp do Internetu oraz sprawdza, czy na urządzeniach nie znajdują się niebezpieczne treści.
 4. Nauczyciele przed przystąpieniem do zajęć z wykorzystaniem przeznaczonych do tego komputerów i innych urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu są zobowiązani zapoznać małoletnich z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych oraz czuwać nad ich bezpieczeństwem podczas korzystania w czasie zajęć.
 5. Nauczyciele są zobowiązani każdorazowo sprawdzać materiały edukacyjne w postaci: filmów, nagrań, ilustracji, prezentacji multimedialnych pod kątem występowania w nich treści szkodliwych.

 

Rozdział XIII

Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

 1. Celem planu wsparcia jest:
  • zainicjowanie działań interwencyjnych przy współpracy z innymi instytucjami, jeśli istnieje taka konieczność;
  • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu powstrzymania krzywdzenia małoletniego i zapewnienia mu pomocy;
  • diagnoza, czy konieczne jest podjęcie działań prawnych;
  • objęcie małoletniego pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola.
 2. W ustaleniu planu uczestniczą rodzice/opiekunowie prawni oraz powołany przez dyrektora zespół interwencyjny.
 3. Działania koordynują i monitorują: psycholog i pedagog specjalny, którzy ściśle współpracują z osobą odpowiedzialną za koordynację Standardów.
 4. Plan wsparcia uwzględnia:
  • działania interwencyjne, które mają na celu zapewnienie małoletniemu bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa do odpowiednich organów;
  • formy wsparcia oferowane przez przedszkole;
  • zaproponowanie form pomocy instytucjonalnej, jeśli istnieje taka potrzeba.
 5. Planem wsparcia należy objąć także rodzeństwo pokrzywdzonego małoletniego, jeśli dzieci są wychowankami przedszkola.
 6. Plan wsparcia małoletniego funkcjonuje równolegle z podejmowanymi działaniami interwencyjnymi, a jego naczelną zasadą jest obserwacja małoletniego, zapewnienie mu warunków do uzyskania wielospecjalistycznej pomocy, udzielenie wsparcia rodzicom/opiekunom prawnym i współpraca międzyinstytucjonalna.
 7. Plan wsparcia małoletniego ustalony jest również w sytuacji, gdy inicjatorem działań interwencyjnych jest inna instytucja (procedura „Niebieska Karta”, informacje o krzywdzeniu od organów ścigania lub sądu itp.).
 8. Do działań zaangażowany powinien zostać rodzic „niekrzywdzący”, który współpracuje z przedszkolem w celu powstrzymania sprawcy przemocy i zapewnienia małoletniemu pomocy poza przedszkolem. W przypadku krzywdzenia małoletniego przez obojga rodziców/opiekunów prawnych interwencja polega na zawiadomieniu sądu rodzinnego i policji, a działania względem sprawdzenia bezpieczeństwa domowników leżą w kompetencji tych instytucji .
 9. Zadania pracowników przedszkola wiążą się głównie z pomocą w realizowaniu przez małoletniego zadań dydaktyczno-wychowawczych i budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami i personelem przedszkola.
 10. Plan wsparcia małoletniego nie kończy się wraz z końcem procedury prawnej.

 

Rozdział XIV

Przepisy końcowe

 1. Standardy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia zarządzenia.
 2. Ogłoszenie następuje poprzez zamieszczenie Standardów na stronie internetowej przedszkola, wywieszenie na tablicy ogłoszeń i w pokoju metodycznym.