x

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy. W efekcie tego badania na zajęcia logopedyczne na terenie naszego przedszkola zostają zakwalifikowane dzieci ,które maja kłopoty w komunikacji werbalnej. Te dzieci uczestniczą w indywidualnej terapii.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy)
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie)
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek

ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zajęcia integracji sensorycznej mają na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych). Prowadzenie terapii poprzedzone jest szczegółową diagnozą, która decyduje o przebiegu zajęć i rodzajach ćwiczeń jakie dziecko powinno wykonywać.

Zajęcia terapii SI trwają 30 minut. Częstotliwość zajęć uzależniona jest od indywidualnych potrzeb oraz możliwości rodziców i waha się od jednego do dwóch spotkań w tygodniu.

W naszym dobrze i nowocześnie wyposażonym gabinecie terapii SI znajdziecie Państwo wykwalifikowanych, certyfikowanych terapeutów, którzy na podstawie wywiadu, testów oraz obserwacji zachowań dziecka ułożą indywidualne plany terapii.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzimy w formie indywidualnej. Liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 dzieci. Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

W ramach terapii psychologicznej w przedszkolu prowadzone są zajęcia indywidualne z psychologiem, oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

Podczas pracy indywidualnej z dzieckiem dostosowujemy wymagania do indywidualnych możliwości dziecka, zachęcamy je do podejmowania wysiłku, do naśladowania. Wiara we własne możliwości, poczucie kompetencji, sprawstwa daje motywację do dalszej pracy. Praca z dzieckiem przybiera zazwyczaj postać zabawy, wykorzystywane są zabawki edukacyjne – puzzle, układanki, gry, pacynki, książeczki, etc.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Trening umiejętności społecznych przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6. Zajęcia grupowe skierowane są do dzieci mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. To również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Do innych celów zalicza się także: poprawę umiejętności chwytu, wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz przekraczanie linii środka. Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są precyzyjnie dobrane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny i interesujący sposób.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju to bezpłatne zajęcia, mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci z określoną niepełnosprawnością

Organizowane jest dla dziecka z określoną niepełnosprawnością posiadającego opinię o potrzebie tego wspomagania wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka.

Dostępne terapie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju w naszym przedszkolu:

 • integracja sensoryczna
 • pedagogiczna,
 • logopedyczna,
 • neurologopedyczna,
 • terapia ręki,
 • rehabilitacja
 • psychologiczna

REWALIDACJA

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiają dziecku z orzeczeniem jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu.

Dostępne terapie w ramach zajęć rewalidacji w naszym przedszkolu:

 • integracja sensoryczna
 • pedagogiczna,
 • logopedyczna,
 • neurologopedyczna,
 • terapia ręki,
 • rehabilitacja
 • psychologiczna
 • trening umiejętności społecznych

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Celem głównym zajęć jest wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała w sytuacji dnia codziennego. Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej. Wzmocnienie mięśni rozciągniętych i rozciągnięcie mięśni przykurczonych.

Zajęcia uwzględniają elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających, lub już istniejących u dzieci

 • z wadami stóp,
 • z koślawością kolan i stóp,
 • z wadami kręgosłupa,
 • z nadwagą.

ZAJĘCIA WEDŁUG METODY WERONIKI SHERBORNE

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka, szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej.

Zajęcia według metody Weroniki Sherborne prowadzone są w grupach, w których uczestniczą od kilku do kilkunastu dzieci oraz ich rodzice.

Udział w ćwiczeniach MRR Weroniki Sherborne ma na celu, stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły i sprawności. Podczas ćwiczeń dziecko poznaje przestrzeń, w której się znajduje, czuje się w niej bezpieczne, staje się aktywne i twórcze. Podczas ruchu, wywodzącego się z naturalnej potrzeby dziecka, pokonujemy wiele barier, lęków, ułatwiamy komunikację, funkcjonowanie motoryczne i dajemy poczucie sprawności ruchowej.