x

MAŁY MIŚ W WIELKIM ŚWIECIE LITERATURY

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa.

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych
 • propagowanie praw dziecka
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli
 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego

Projekt organizowany jest w modułach zaproponowanych przez organizatorów

 

Moduł I – Książki dzieciństwa

 

Moduł II – Mały Miś w świecie emocji.

Głównym celem modułu jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi.

 

Moduł III – Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

Dbamy o zdrowie z Małym Misiem. Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu

 

Moduł IV – Zmisiowany eko-kalendarz

Zmisiowany eko-kalendarz. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności i aktywności poznawczej dzieci.

 

Moduł V – Misiowe laboratorium “Czterech żywiołów”

Misiowe laboratorium “Czterech żywiołów”. Podniesienie jakości pracy przedszkola przez stosowanie zabaw twórczych z elementami doświadczania, obserwowania i eksperymentowania.

 

Moduł VI – Mały miś i supertajny projekt