x

PLAN DNIA - 5 Latki

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

Godziny Plan zajęć dziecięcych
6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze
7.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela. Praca indywidualna .Przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.
8:00 – 8:30 Stwarzanie atmosfery sprzyjającej podejmowaniu przez dzieci różnorodnych form aktywności..
Ćwiczenia poranne.
8:30 – 9:00 Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Śniadanie
9:00 – 10.30 Zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez nauczycielki w ramach Planu Miesięcznego, w tym zajęcia umuzykalniając z akompaniamentem.
10.30 – 10.45 II śniadanie
10.45 – 11.50 Pobyt w ogrodzie w tym zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie). Spacery i wycieczki (lub zabawy ruchowe w sali jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na pobyt na powietrzu).
12:00 – 12:30 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Czynności samoobsługowe.
12:30 – 13:00 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.
13:00 – 14:20

Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela. Zabawy w kącikach zainteresowań. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Indywidualna praca wyrównawcza.

Swobodne zabawy dziecięce w sali lub w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od warunków atmosferycznych). Zajęcia dodatkowe.

14:15 – 14:30 Przygotowania do podwieczorku. Podwieczorek
14:30 – 15:00 Dziecięce zabawy dowolne. Indywidualna praca wyrównawcza. Utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych. Zajęcia dodatkowe.
15:00 – 16:00 Łączenie grup 5-6 latków. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.-sala nr 11
16.00 – 17.00 Zabawy wszystkich przedszkolaków w sali nr 6