x

Działania adaptacyjne

PLAN DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH DZIECI I RODZICÓW

Forma

Termin Cele
1.Spotkanie adaptacyjne:

 • zebranie ogólne
 • rozmowy wstępne
marzec
 • zapoznanie rodziców z warunkami oraz możliwościami rozwoju dzieci,
 • zwiedzanie przedszkola, zapoznanie z rozkładem pomieszczeń należących do grupy,
 • uzyskanie informacji na temat pożądanych umiejętności, jakie powinno posiadać dziecko wstępujące w progi przedszkola,
 • pozyskanie informacji na temat dziecka
2.Spotkanie integracyjne: (wychowawca -rodzic- dziecko) czerwiec
 • obserwacja dziecka w czasie zabawy,
 • przy wspólnej zabawie dzieci poznają swoich przyszłych kolegów, a także mają możliwość obejrzenia sal i wyposażenia placówki
 • zapoznanie się nauczyciela z dziećmi i ich poziomem rozwoju,
 • aklimatyzacja dzieci do warunków przedszkola
3.Zajęcia:

 • popołudniowe spotkania rodzinne,
 • zajęcia otwarte z dziećmi dla rodziców,
 • warsztaty z rodzicami (ew. z dziećmi)
czerwiec
 • integracja środowiska przedszkolnego,
 • stwarzanie atmosfery zaufania,
 • zachęcani do współdziałania w inicjatywach przedszkola,
 • wzmacnianie więzi dziecka z rodziną,
 • stwarzanie rodzicom propozycji właściwej stymulacji właściwej wspierania swojego dziecka
4.Pobyt rodziców z dziećmi w przedszkolu. ostatni tydzień sierpnia Proponowanie rodzicom przebywania z dzieckiem w sali przez pierwsze dni.Pobyt ten może być całodzienny lub krótszy, w zależności od zachowań dziecka. Pozwala to dzieciom poczuć się bezpieczniej, a rodzice mogą sami zobaczyć , jak czują się ich pociechy.
5. Kontakty z rodzicami. cały rok, wg potrzeb
 • badanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola,
 • ustalenie zasad kontaktu i współpracy,
 • rozmowy z rodzicami
 • wykłady i pogadanki – pedagogizacja,
 • codzienny kontakt w przedszkolu,
 • zebrania grupowe,
 • udział w organizowanych imprezach i uroczystościach
6.Aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców.
 • cały rok,
 • wg potrzeb
 • propozycje zadań edukacyjnych i wychowawczych do pracy z dziećmi na dany miesiąc,
 • stopień ich realizacji,
 • repertuar wierszy i piosenek do pracy z dziećmi,
 • aktualności z życia grupy (zdjęcia z imprez i uroczystości grupowych),
 • propozycje literatury pedagogicznej np. dotyczącej adaptacji i rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,
 • inne aktualne tematy

Proponowane formy adaptacji dzieci do warunków przedszkola powinny ułatwić dalszą współpracę z rodzicami, przełamać bariery emocjonalne u dzieci i stworzyć atmosferę radości, przyjaźni i zaufania. Wszystkie te działania mają ułatwić dzieciom start w przedszkolu i zachęcić rodziców do działania i współpracy, stworzyć przedszkole przyjazne dzieciom, twórcze i otwarte na środowisko.